Контакт школе

Булевар Генерал И. Драгалина бр. 6,
300425 Темишвар, Румунија
Телефон: +40 256 491624
Емаил: office@obradovici.ro